Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Office Support Friesland. Hierin kun je lezen wat we tijdens onze samenwerking van elkaar mogen verwachten. Ik heb mijn best gedaan om de voorwaarden zo compact en helder mogelijk te schrijven. Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Neem dan gerust contact op via info@officesupportfriesland.nl, en ik kom er zo snel mogelijk op terug!

Je kunt de volledige tekst op deze pagina lezen of hier downloaden.

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN HIER ↓

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zijn de spelregels die ik hanteer voor onze samenwerking. Deze spelregels leest u in dit document.

Offerte: wanneer we hebben besproken wat Office Support Friesland voor u zou kunnen betekenen stel ik een offerte op waarin ik omschrijf wat de opdracht in zal houden, welk tarief ik daarvoor reken en wat de contractduur is. Zo weet u precies waar u opdracht voor geeft.

Aanbod: de offerte en de algemene voorwaarden vormen samen mijn aanbod.

Opdracht: wanneer u mijn aanbod schriftelijk heeft aanvaard en ik de opdracht heb bevestigd is er sprake van een opdracht. Deze opdracht vormt de basis voor onze samenwerking. Onder opdracht wordt in dit document ook verstaan: vervolgopdracht (zie volgende definitie).

Vervolgopdracht: tijdens onze samenwerking kan het voorkomen dat we mondeling of schriftelijk afspraken maken die niet in mijn aanbod stonden, maar wel door mij mogen worden uitgevoerd. Deze afspraken worden door mij altijd schriftelijk (dat kan per e-mail zijn) bevestigd en noemen we een vervolgopdracht. Voor een vervolgopdracht gelden dezelfde voorwaarden als voor een opdracht, tenzij door mij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Meerwerk: wanneer ik voor een opdracht meer uren werk dan we vooraf hadden ingeschat, is er sprake van meerwerk. Meerwerk wordt conform mijn standaard uurtarief aan u doorberekend.

Overmacht: onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de opdracht daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de opdracht in redelijkheid niet van mij kan worden gevraagd.

 1. Deze algemene voorwaarden gaan over u als opdrachtgever en Office Support Friesland als opdrachtnemer. Gezamenlijk zijn we de partijen in onze samenwerking. Het document gaat soms ook over de inzet van derden.
 2. In dit document worden ook wel de volgende benamingen gebruikt:

      Opdrachtgever: u, uw
      Opdrachtnemer: Office Support Friesland, ik, mij, mijn
      Derden: derde, derde partij of zij
      Partijen: we, wij, ons, onze

 1. Office Support Friesland is een eenmanszaak, opgericht door Simone Serné. Ik ben ingeschreven onder KVK-nummer 75682265 en gevestigd aan het adres Ruterspet 28, 9281 SB Harkema. U kunt mij bereiken via info@officesupportfriesland.nl of 06-14694049.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en vervolgopdrachten waarbij Office Support Friesland partij is. Uw inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij ik dat nadrukkelijk aan u heb toegezegd en ook schriftelijk heb bevestigd.
 2. Ik ga er bij een opdracht of vervolgopdracht automatisch vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Wilt u toch andere afspraken maken? Neem dan gerust contact met mij op, dan kunnen we dit bespreken. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer ik deze schriftelijk aan u heb bevestigd.
 1. Voordat onze samenwerking begint, bied ik u altijd een vrijblijvend gesprek aan waarin we bespreken wat u precies wilt. Die informatie gebruik ik voor het opstellen van de offerte. In de offerte omschrijf ik wat de opdracht in zal houden, wat de contractduur is en welke tarieven ik aan u bereken. De offerte vormt samen met de algemene voorwaarden mijn aanbod aan u. Zo weet u precies wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Het aanbod stuur ik per mail of per post naar u toe.
 2. De prijzen die ik in mijn offerte vermeld zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij ik in mijn offerte iets anders aangeef.
 3. Alle aanbiedingen die ik aan u doe zijn vrijblijvend en geldig voor 14 dagen na dagtekening van het aanbod. Wanneer u dit aanbod niet binnen deze termijn heeft aanvaard vervalt het aanbod. Vervolgens heb ik het recht om mijn aanbod te wijzigen.
 4. U kunt mij niet aan mijn offerte of aanbod houden wanneer u redelijkerwijs zou kunnen begrijpen dat de offerte of aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Wanneer u mijn aanbod schriftelijk heeft aanvaard en ik de opdracht heb bevestigd is er sprake van een opdracht en kan onze samenwerking gaan beginnen! Wanneer uw aanvaarding afwijkt van mijn aanbod ben ik daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet tot stand, tenzij ik aangeef akkoord te gaan met de door u aangegeven afwijkingen. Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Van een vervolgopdracht is sprake wanneer ik deze schriftelijk aan u heb bevestigd. De tarieven uit eerdere aanbiedingen of opdrachten gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 7. Het kan zijn dat de opdracht in verschillende stappen en/of fasen wordt uitgevoerd en dat ik reeds uitgevoerde delen afzonderlijk aan u factureer. In sommige gevallen heb ik per stap of fase uw schriftelijke goedkeuring nodig. Ik vraag van u om uw goedkeuring of feedback zo spoedig mogelijk na mijn verzoek – maar in ieder geval binnen 10 werkdagen – aan mij terug te koppelen zodat ik geen vertraging oploop in de uitvoering van de opdracht. Wanneer ik uw goedkeuring of feedback niet tijdig ontvang heb ik het recht de werkzaamheden die tot een volgende stap of fase behoren op te schorten tot ik uw goedkeuring of feedback wel heb ontvangen. In dat geval kan het zijn dat ik meerwerk aan u doorbereken omdat ik mij opnieuw in de materie zal moeten verdiepen.
 1. U mag van mij verwachten dat ik opdrachten naar mijn beste inzicht en vermogen zal uitvoeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Hierbij houd ik zoveel mogelijk rekening met uw wensen, mits deze naar mijn oordeel redelijk zijn en bijdragen aan een goede uitvoering van de opdracht.
 2. Om inzicht te kunnen geven in de gemaakte kosten en het aantal gewerkte uren voor de uitvoering van de opdracht, houd ik een uren- en kostenregistratie bij. Deze registratie is bindend en stel ik op uw verzoek beschikbaar voor inzage.
 3. Ik streef ernaar uw e-mails of berichten binnen twee werkdagen te beantwoorden, maar ik ben dit niet verplicht. Wanneer ik om welke reden dan ook minder goed bereikbaar ben of minder snel kan reageren op uw berichten zal ik trachten u hierover zoveel mogelijk te informeren. Tijdens feestdagen en vakanties ben ik niet altijd bereikbaar. Welke dagen dit zijn laat ik u op een redelijke termijn voorafgaand aan deze dagen weten.
 4. De informatie die u aan mij verstrekt zal ik vertrouwelijk behandelen en zal ik niet zomaar delen met derden. Dat geldt in het bijzonder voor uw bedrijfs-, medewerkers- en klantgegevens. Dat doe ik alleen wanneer ik uw toestemming daarvoor heb, wanneer ik daartoe verplicht ben op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan, wanneer dat nodig is voor een gerechtelijke procedure of wanneer de informatie publiekelijk bekend is.
 1. Voor een goede samenwerking verwacht ik van u dat u alle gegevens en/of informatie waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, of waarvan u redelijkerwijs kunt begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan mij verstrekt. Ik verwacht tevens van u dat u instaat voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens en/of informatie die u aan mij verstrekt, ook wanneer dit van derden afkomstig is. Mocht ik deze gegevens en/of informatie niet, te laat of onjuist van u ontvangen ben ik genoodzaakt om de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of het noodzakelijk geworden meerwerk aan u in rekening te brengen.
 2. Wanneer ik in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op uw locatie, of op een door u aangewezen locatie, verwacht ik van u dat u kosteloos zorgdraagt voor de door mij in redelijkheid gewenste faciliteiten. Dat geldt eveneens voor door mij ingeschakelde derden die bij u op locatie of op een door u aangewezen locatie werkzaamheden verrichten.
 3. Net zoals u van mij mag verwachten, verwacht ik van u ook dat u vertrouwelijk omgaat met de gegevens die ik aan u verstrek. Daarvoor gelden uiteraard dezelfde regels als in artikel 5.4.
 4. Inden u uw rechten en plichten uit hoofde van de opdracht wilt overdragen aan derden, verwacht ik van u dat u hiervoor eerst met mij in overleg treed. Zonder mijn schriftelijke toestemming mag u uw rechten en plichten niet overdragen.
 1. U kunt aangeven hoe u graag wilt zien dat ik de opdracht vormgeef, maar u laat mij vrij om mijn werkzaamheden naar mijn eigen inzicht uit te voeren. Er is dus geen sprake van een gezagsverhouding tussen ons. En mijn verplichtingen gaan nooit verder dan door mij schriftelijk is bevestigd.
 2. Het is mogelijk om tussentijds overeen te komen dat de aanpak en/of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Of dat er meerwerk nodig is. Wanneer we (één van de) voornoemde wijzigingen overeenkomen wordt dat door mij schriftelijk bevestigd. U aanvaardt dat door deze wijzigingen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht kan worden beïnvloed. En dat u voor extra werkzaamheden een vergoeding conform het standaard uurtarief van Office Support Friesland aan mij verschuldigd bent.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn kunt u mij hierop wel aanspreken en schriftelijk in gebreke te stellen. U dient mij daarbij een redelijke termijn aan te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Voldoe ik ook binnen deze redelijke termijn niet aan mijn verplichtingen, dan heeft u het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.
 4. Het door mij in het kader van de opdracht geleverde, digitale bestanden inbegrepen, blijft mijn eigendom totdat u alle verplichtingen tegenover mij deugdelijk bent nagekomen. Dat heet het eigendomsvoorbehoud. Het door mij geleverde dat onder het eigendomsvoorbehoud valt mag niet worden doorverkocht, verpand of als betaalmiddel worden gebruikt. U dient er in redelijkheid alles aan te doen om mijn eigendomsrechten veilig te stellen.
 5. Ik heb het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan mijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van u ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Ik heb het recht om werkzaamheden in het kader van de opdracht te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. U dient tijdens en na afronding van de opdracht te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het (op)geleverde overeenstemt met wat we zijn overeengekomen en of dat voldoet aan uw wensen.
 2. Bent u niet tevreden? Eventuele klachten of gebreken dienen binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gericht aan Office Support Friesland, te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht of het gebrek te bevatten, zodat ik de gelegenheid krijg om adequaat te reageren. U dient mij een redelijke termijn te geven waarin ik de klacht kan onderzoeken. Het melden van klachten of gebreken schort uw betalingsverplichting niet op. U blijft gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe u mij opdracht gegeven heeft.
 3. Indien u een gebrek of klacht te laat meldt, heeft u geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling. In overleg kan ik het (op)geleverde alsnog voor u wijzigen, vervangen of herstellen. Alle kosten voor het wijzigen, vervangen of herstellen, inclusief administratie-, verzend- en reis- en verblijfkosten worden in dat geval aan u in rekening gebracht.
 1. De tarieven van Office Support Friesland kunnen door mij worden gewijzigd voor nieuwe offertes, aanbiedingen en de op het moment van wijzigen nog niet overeengekomen vervolgopdrachten.
 2. Voor reeds overeengekomen (vervolg)opdrachten geldt dat prijswijzigingen die niet het gevolg zijn van een wijziging van de opdracht of van een wettelijke verhoging eenmaal per kalenderjaar door mij kunnen worden doorgevoerd. Hiervan breng ik u minimaal één maand voorafgaand aan de verhoging schriftelijk op de hoogte. Indien u zich niet in de verhoging kunt vinden, heeft u gedurende 14 dagen na bekendmaking het recht de opdracht schriftelijk te beëindigen.
 3. Prijswijzigingen als gevolg van een wettelijke verhoging worden aan u doorberekend zonder dat u het recht heeft de opdracht als gevolg daarvan te annuleren.
 1. U ontvangt mijn facturen periodiek, tenzij we schriftelijk anders hebben afgesproken. Ik verzoek u vriendelijk om mijn facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder korting of verrekening, door overschrijving naar de op de factuur vermelde bankrekening.
 2. Wanneer u het niet eens bent met mijn factuur kunt u dat binnen 14 dagen na de factuurdatum – schriftelijk en gemotiveerd – aan mij laten weten. Wanneer ik binnen die periode geen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar heb ontvangen, betekent dat dat u de factuur heeft aanvaard. Bezwaren tegen een factuur schort uw betalingsverplichting niet op.
 3. Kosten en facturen van derden, welke volgen uit de uitvoering van de opdracht, belast ik onmiddellijk aan u door en dienen door u te worden voldaan, tenzij we schriftelijk iets anders hebben afgesproken. Indien de betaling aan derden door mij wordt gedaan kan het zijn dat ik een voorschot van u verlang.
 4. Indien u op enig moment niet aan uw betalingsverplichting voldoet, heb ik het recht om prestaties in het kader van de opdracht op te schorten tot ik de betaling volledig heb ontvangen.
 5. Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert u zonder ingebrekestelling in verzuim en bent u vanaf de datum van verzuim bovenop de verschuldigde bedragen wettelijke rente verschuldigd. Alle redelijke kosten ter verkrijging van de door u verschuldigde bedragen en wettelijke rente, in en buiten rechte, komen voor uw rekening.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling van u als opdrachtgever zullen uw verplichtingen jegens mij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 1. U kunt de opdracht binnen 48 uur nadat we deze zijn overeengekomen annuleren. In dat geval zal ik annuleringskosten ter hoogte van € 75,- excl. btw bij u in rekening brengen, eventueel vermeerderd met de kosten van reeds verrichte werkzaamheden of bestelde of gereedgemaakte zaken.
 1. De opzegtermijn van onze samenwerking is voor beide partijen 30 dagen tegen het einde van iedere kalendermaand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan. Na opzegging zijn partijen niet gehouden aan vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.
 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht is alleen mogelijk wanneer we dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst. Uitzondering: beide partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij of wanneer de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de opdracht en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 1. Bij (tussentijdse) beëindiging van de opdracht behoud ik aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. Deze vorderingen zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 1. Bij opzegging of beëindiging van de overeenkomst zal ik in overleg met u zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden. Indien de overdracht van deze werkzaamheden extra uren en/of kosten met zich meebrengt breng ik deze aan u in rekening.
 1. Bij overmacht, bijvoorbeeld ziekte of technische complicaties, worden de (op)leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Zodra het redelijkerwijs mogelijk is zal ik de opdracht alsnog uitvoeren. Mocht deze periode langer duren dan 14 dagen, dan kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Indien ik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen heb voldaan, zal ik het reeds (op)geleverde afzonderlijk aan u factureren en bent u verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 1. Mocht ik op enige wijze aansprakelijk zijn voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en maximaal eenmaal de factuurwaarde van het gedeelte van een opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, of, wanneer ik voor de betreffende aansprakelijkheid verzekerd ben, tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.
 2. U kunt mij niet aansprakelijk stellen voor:
 • indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • gebreken en tekortkomingen in geleverde diensten van derden van wie ik voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk ben en die in redelijkheid niet of onvoldoende door mij te voorzien of te beïnvloeden waren;
 • verlies, vertraging en/of manipulatie van bestanden of gegevens en/of virussen als gevolg van elektronische communicatie;
 • schade van welke aard ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 1. Wilt u mij voor enige schade aansprakelijk stellen? Dan stuurt u mij een brief of e-mail met daarin een ingebrekestelling. Daarin geeft u met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor u mij precies aansprakelijk stelt. Ook geeft u mij een redelijke termijn om op de ingebrekestelling te reageren of een oplossing te zoeken of eventuele schade te beperken.
 1. Op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ik doe mijn uiterste best om de opdracht naar tevredenheid uit te voeren. Het kan gebeuren dat er iets misgaat of iets niet lekker loopt. Laat het mij altijd direct weten, want dan kunnen we er nog iets aan doen. Mocht er ondanks onze inspanningen toch een geschil ontstaan, zullen we ons wenden tot de bevoegde rechter in Noord Nederland.
 1. Ik heb het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande opdrachten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging(en) in werking. Wanneer u de wijziging(en) niet wilt accepteren kunt u de opdracht binnen vijf werkdagen na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden annuleren of opzeggen.
 2. Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen te verlangen.
 3. In het geval dat een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. We zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Auteursrecht © 2021: Office Support Friesland.nl   |   Developed by Fuozo Solutions